Public
Authored by Ing. Jiří Fryč

GIT

GIT

Branches

Pro projekty na kterých se pracuje v jednom člověku existují tři branche.

 • ''master''
  • Aneb development branch, kde může existovat nestabilní kód.
 • ''pre-production''
  • Aneb testovací či staging branch, kde by neměl existovat nestabilní kód.
 • ''production''
  • Produkce s odladěným programem.
  • Může existovat více pro různé produkce, například: ''production-fit''

Pro projekty na kterých pracuje více lidí existují navíc branche:

 • ''feature-*''
  • Pro tvorbu nových feature jednotlivými členy. Branch se marguje do ''master''
 • ''hotfix-*''
  • Pro tvorbu rychlých oprav.
  • Branch se primárně marguje do ''pre-production'' pokud se opravuje //minor// chyba.
  • Branch se marguje do ''production'' pokud se opravuje //major// chyba. A není čas na testování na ''pre-production'' branch.

Protekce

 • Branche ''master'' a ''production'' kde //*// je wildcard, jsou uzavřeny pro Maintainers projektu.
 • Ostatní branche jsou otevřeny i pro Developers.
 • Tímto se zamezuje možnosti deploy na servery developery a celkovým problémům s managování branchů.

Tagy

 • Tagy lze využívat v projektu pro automatické verzování viz [[standards:versioning|Verzování]] a [[technology:ci:start|Continous Integration]]
 • Tagy smí tvořit pouze Maintainer projektu.

Commit zprávy

 • Commit zprávy by měli na začátku zprávy obsahovat emoji určující typ commitu.
  • Typ emoji se určuje podle tohoto seznamu
  • Tento krok slouží pro jednoduché odlišení commitů a vyhledávání v nich.
  • Příklad: Commity upravující pouze vzhled/frontend začínají s ''🎨 Changing link color.''
 • Tělo commit zprávy musí být od nadpisu commitu odděleno prázdnou řádkou.
 • Nadpis commitu musí být kratší 50 znaků
 • První znak nadpisu commitu musí být velkým písmenem.
 • Nadpis commitu není ukončen tečkou či čárkou.
 • Tělo commitu má vysvětlovat co se změnilo a proč. Nikoliv jak.
 • Řádky těla commitu by měli být kratší než 72 znaků.
 • Commit zprávy lze využít k:

Silně inspirováno z https://chris.beams.io/posts/git-commit/

Edited
.. 3 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment