Public
Authored by Ing. Jiří Fryč

Extraktovaný seznam pluginů z moodle wiki

Pluginy

Interní pluginy

Název ID Závislosti Popis
Kos connector local_kos / Lokální plugin určený pro páteřní propojení Moodle s Kos. Tento plugin zajišťuje většinu potřebné funkcionality od tvorby kurzů z KOS, po přechod mezi semestry.
Kos enrolment enrol_kosenrolment local_kos Enrolment plugin určený pro načítání studentů a učitelů do kurzů z KOS.
CTU FEET theme_ctufeet theme_boost Vizuální téma založené na defaultím stylu Moodle (Boost), toto téma bylo speciálně upraveno pro potřeby ČVUT.
Felsight connector local_felsight local_kos Lokální plugin určený pro propojení Moodle a Felsight.
LabReservation mod_labreservation / Mod pro rezervaci laboratoří. (Nevosad)
Kos manager block_kosmanager local_kos Blok zobrazený u kurzů pro učitele/správce pro správu kurzu.
Kos block_kos local_kos Blok jako postraní panel u KOS kurzů.
Kos info mod_kosinfo local_kos Mod který lze přiřadit do kurzu zobrazující nastavitelné informace o kurzu z KOS. (Literatura,..)
Tabby format_tabby / Formát pro zobrazování kurzů v tab formátu. (Ve vývoji)
IPv4 síťování qtype_ipv4networking / Generování IPv4 sítě do které musí student vložit správné hodnoty sítě.
IPv6 síťování qtype_ipv6networking / Generování IPv6 sítě do které musí student vložit správné hodnoty sítě.
Courseware local_courseware / Zobrazování kurzů z FEL Courseware.
PDF Sec mod_pdfsec / Úprava vstupního dokumentu na PDF s volitelným watermark, omezením pro tisk/zobrazování, podpisy, atd. (Ve vývoji)
Brute assignment assignsubmission_brute / Plugin na napojení testovacího prostředí Brute. (V budoucnu)
Brute reservation local_brutereservation / Plugin na napojení rezervací z systému Brute. (V budoucnu)

Externí pluginy

Název ID Závislosti Popis
Checklist mod_checklist / Aktivity plugin na přidávání checklistů.
Attendance mod_attendance / Plugin na zaznamenávání docházky. (Spolupracuje s Kos enrolment)
Block Attendance block_attendance mod_attendance Blok pro jednoduchou správu docházky.
Restriction by language condition_language / Plugin na omezování viditelnosti dle vybraného jazyka
Geshi filter_geshi / Code syntax highlighting
Atto styles atto_styles / Custom css stylování částí textu.
Collapsed Topics format_topcoll / Formát kurzu.

Externí pluginy na spravování

Název ID Závislosti Popis
Merge user accounts tool_mergeusers / Nástroj na merge uživatelů.
Benchmark report_benchmark / Benchmark moodle serveru.
Course size report_coursesize / Měření velikostí kurzu pro příliš velké kurzy.
Event graphic report_graphic / Nástroj na odhalování podezřelých aktivit.

Externí uvažované pluginy

Název ID Závislosti Popis
Code runner qtype_coderunner / Otázky podporující spouštitelné úseky kódu
Stack qtype_stack / Matematické otázky na průběhy funkcí
Ordering qtype_ordering / Otázky na určení pořadí
Interactive Content – H5P mod_hvp / Interaktivní kontent
Quiz Analytics gradereport_quizanalytics / Analýza výsledků testů. (Otázky které studenti nejvíce odpovídají špatně, atd.)
3.94 KB
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment