Commit ca7ac55b authored by Jaroslav Seiml's avatar Jaroslav Seiml
Browse files

Update README.md

parent 55fad29f
......@@ -14,7 +14,7 @@
## Description
### Aplikace “My Travel”
Jednoduchá aplikace na telefonu, která vypadá jako kalendář, na kterém turisté mohou vidět jejich exkurze, kde se budou konat, jak dlouho bude trvat, iterinář, stručný program a kdyžtak nějaké věci, co budou na exkurzi potřebovat.
Jednoduchá aplikace v telefonu, která vypadá jako kalendář, na kterém turisté mohou vidět jejich exkurze, kde se budou konat, jak dlouho bude trvat, iterinář, stručný program a kdyžtak nějaké věci, co budou na exkurzi potřebovat.
Také se mohou z exkurze odhlásit a i napsat svému průvodci.
### Vize projektu
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment