Commit 5a4260b0 authored by Denis Shcherbakov's avatar Denis Shcherbakov
Browse files

Add README.md

parents
# Vize projektu
[Vize projektu - Google Docs](https://docs.google.com/presentation/d/1UQ__RlZ0s32Hh549XAkiYCo63pmbzGJjohjHYG-F72s/edit?fbclid=IwAR2wEENcw0y2okO3i_yVlMRuH1zHgH6eJyqqoz770X3HL95UUw8yQzVRn2U#slide=id.p)
# Project : Aplikace “My Travel”
## Contents
<details>
<summary>[show | hide]</summary>
1. [Description](https://gitlab.fel.cvut.cz/shcheden/smp-my-travel-app#description)
<br/>
&#8195;1.1 [Aplikace “My Travel”](https://gitlab.fel.cvut.cz/shcheden/smp-my-travel-app#aplikace-my-travel)
<br/>
2. [Developer Team](https://gitlab.fel.cvut.cz/shcheden/smp-my-travel-app#developer-team)
</details>
## Description
### Aplikace “My Travel”
Jednoduchá aplikace na telefonu, která vypadá jako kalendář, na kterém turiste mohou vidět jejích exkurze, kde bude konat, jak dlouho, její popis, co potřebuji.
Taky mohou odstranit jí nebo napsát svému průvodce.
## Developer Team
| Member | e-mail |
| :-------- | :-------- |
| Jaroslav Seiml | seimljar@fel.cvut.cz |
| Denis Shcherbakov | shcheden@fel.cvut.cz |
| Mike Alexanyan | |
| Useinov Artur | |
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment