Commit 55fad29f authored by Jaroslav Seiml's avatar Jaroslav Seiml
Browse files

Update README.md

parent 01db26db
......@@ -14,8 +14,8 @@
## Description
### Aplikace “My Travel”
Jednoduchá aplikace na telefonu, která vypadá jako kalendář, na kterém turiste mohou vidět jejích exkurze, kde bude konat, jak dlouho, její popis, co potřebuji.
Taky mohou odstranit jí nebo napsát svému průvodce.
Jednoduchá aplikace na telefonu, která vypadá jako kalendář, na kterém turisté mohou vidět jejich exkurze, kde se budou konat, jak dlouho bude trvat, iterinář, stručný program a kdyžtak nějaké věci, co budou na exkurzi potřebovat.
Také se mohou z exkurze odhlásit a i napsat svému průvodci.
### Vize projektu
[Vize projektu - Google Docs](https://docs.google.com/presentation/d/1UQ__RlZ0s32Hh549XAkiYCo63pmbzGJjohjHYG-F72s/edit?fbclid=IwAR2wEENcw0y2okO3i_yVlMRuH1zHgH6eJyqqoz770X3HL95UUw8yQzVRn2U#slide=id.p)
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment