Commit a249299c authored by Andrei Zhikulin's avatar Andrei Zhikulin
Browse files

Update README.md

parent c785ac47
## Project description
AIS - systém určený k podpoře výrobních, technologických a finančních procesů leteckého podniku.
To vám umožní řešit problémy spojené s organizací, přípravou a prováděním prací na zajištění letecké dopravy na letišti.
## [Team](Tým)
<table>
<tr><td>Andrei Zhikulin</td><td>@zhikuand</td></tr>
<tr><td>Adilbek Utemissov</td><td>@utemiadi</td></tr>
<tr><td>Ruf Shamikh</td><td>@utemiadi</td></tr>
<tr><td>Vasil Merkul</td><td>@merkuvas</td></tr>
</table>
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment