Commit e7f44b91 authored by Michal Sojka's avatar Michal Sojka

lab4: Přidán požadavek na EXTRA_CFLAGS

parent ad35e82c
Pipeline #24736 passed with stage
in 23 seconds
......@@ -79,8 +79,9 @@ Dále vytvořte `Makefile`, který:
- Při změně libovolného zdrojového souboru `make` překompiluje pouze soubory,
které jsou z daného souboru generovány (ať přímo či nepřímo). Ostatní
generované soubory měněny nebudou.
- Překladači jazyka C vždy předá volbu `-Wall`, která způsobí výpis užitečných
varování.
- Překladači jazyka C/C++ vždy předá volbu `-Wall`, která způsobí
výpis užitečných varování, a dále volby v proměnné `EXTRA_CFLAGS`,
která je ve výchozím stavu prázdná.
## Poznámky k implementaci
- Rouru musíte vytvořit dříve než potomky, abyste je s ní mohli propojit.
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment