Commit 193a4c28 authored by Arťom Ňorba's avatar Arťom Ňorba
Browse files

Update README.md

parent ccc4dc0c
......@@ -13,7 +13,7 @@ Aplikace se stáhne z tohoto Gitu a nejlepší možností je otebřít Clion a s
Aplikace nepotřebuje ke spuštění žádný další vstupy. Pokud aplikace nedostane žádný argument, tak běží v "Take Data From User" módu, kdy aplikace čeká na vstupy z klávesnice. Pokud však aplikace dostane argument, tak může nastat několik možností. Přepínat mezi argumenty může uživatel při použití Clion při rozkliknutí Edit Configurations... Nebo pokud je uživatel znalejší, tak může argumenty posílat z terminálu. <br><br>
### 1) --help
Aplikace dostane argument (přepínač) --help a vypíše návod na použití
Aplikace dostane argument (přepínač) --help a vypíše návod na použití.
```
This app solves system of linear equations
It solves it only in one thread
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment