Commit ee74c732 authored by Mrázek, Hugo's avatar Mrázek, Hugo
Browse files

Finalizing readme

parent 935be64c
......@@ -28,6 +28,7 @@ k internetu.
- Audio (jak jednoduché API, tak pokročilá práce s audiem) ```src/components/organisms/GameManager/SoundManager.ts```
- Offline aplikace - technicky celá aplikace dokáže běžet offline, stav připojení ovšem nikde nekontroluji.
- Pokročilé selektory a vendor prefixy - pro stylování používám styled-components, která vendor prefixuje automaticky. Pseudotřídy jsou použity na ```src/components/atoms/Buttons/Button.style.ts```, kde pomocí pseudotříd vytvářím efekt kliknutí jako u tlačítek material ui
- Media queries - aplikace nepoužívá media queries, ale je responzivní díky flexboxu.
- Transformace - všechny modaly (například ```src/components/atoms/CenteredModal/CenteredModal.tsx```) jsou vycentrovány transformací. Dále elementy tutoriály jsou pozicovány transformací
- Aminations, transformations - Již zníněný button má animaci kopírující animaci material ui
- Pokročilá JS API - používám drag'n'drop a local storage. Drag'n'drop v minihře - ```src/components/molecules/Game/Minigame.tsx```, local storage při ukládání highscores - ```src/utility/HighScoreManager.ts```
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment