Commit 93f724c7 authored by Michal Sojka's avatar Michal Sojka

lab5: Add syntax highlighting

parent 17698094
......@@ -129,9 +129,11 @@ Překladač nesmí generovat žádná varování.
Testovat váš program můžete např. následovně:
$ (echo 20foo 3 bar; echo 5baz) | ./prod-cons 4
```sh
(echo "20foo 3 bar"; echo 5baz) | ./prod-cons 4
```
Program by měl vypsat (čísla threadů a pořadí řádků může být jiné):
Program by měl vypsat zhruba toto (čísla threadů a pořadí řádků může být jiné):
Thread 1: foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo foo
Thread 2: bar bar bar
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment