Commit a2a99190 authored by Andrii Antosha's avatar Andrii Antosha
Browse files

edited README.md

parent effd537c
Pipeline #3627 failed with stages
......@@ -5,25 +5,25 @@
## Cíl: Vytvořit aplikaci pro umožnění sdílení potravin a různých materiálních věcí mezi přihlášenými uživateli.
Inspirace:
* [Too Good To Go](https://toogoodtogo.co.uk/en-gb)
* [OLIO - The Food Sharing Revolution](https://olioex.com/)
* [Too Good To Go](https://toogoodtogo.co.uk/en-gb)
* [OLIO - The Food Sharing Revolution](https://olioex.com/)
Funkce:
* Registrace / přihlášení
* Nastavení účtu (změna uživatelských údajů)
* Přidání nabídky, kterou plánujete sdílet
* Prohlížení detailu nabídky
* Přidání poznámek (komentářů, hodnocení) k nabídkám
* Přidání fotek k nabídkám
* Rezervace nabídky / zrušení rezervace
* Vyhledávání nabídky (+ na mapě )
* Nahlášení nevhodného obsahu
* Použití mapy
* Komunikace mezi uživatele
* Filtrování nabídek podle kategorií
* Prioritizace nabídek podle vzdálenosti
* Registrace / přihlášení
* Nastavení účtu (změna uživatelských údajů)
* Přidání nabídky, kterou plánujete sdílet
* Prohlížení detailu nabídky
* Přidání poznámek (komentářů, hodnocení) k nabídkám
* Přidání fotek k nabídkám
* Rezervace nabídky / zrušení rezervace
* Vyhledávání nabídky (+ na mapě )
* Nahlášení nevhodného obsahu
* Použití mapy
* Komunikace mezi uživatele
* Filtrování nabídek podle kategorií
* Prioritizace nabídek podle vzdálenosti
Pro role admin:
* Mazání, banování, editace účtů
* Mazání nabídek, komentářů
* Přehled statistiky využití aplikace
* Mazání, banování, editace účtů
* Mazání nabídek, komentářů
* Přehled statistiky využití aplikace
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment